load

در لاراول، متد `with` و متد `load` برای بارگیری ارتباطات مرتبط در مدل‌ها استفاده می‌شوند. این دو متد تفاوت‌هایی دارند که در ادامه توضیح داده می‌شوند: ۱. متد `with`: – با استفاده از این متد، می‌توانید ارتباطات مرتبط را همراه با یک مدل بارگیری کنید. – وقتی از `with` استفاده می‌کنید، لاراول برای بارگیری مدل […]