رفع ارور target class homeControllerdoes not exist در لاراول 8

رفع ارور target class homeController does not exist در لاراول 8

من وقتی لاراول هشت را نصب کردم  و خواستم پروژه از ورژن 6 به این ورژن بیارم دیدم این ارور را داد . خوب با کلی گشت و سرچ دیدم که باید کنترلر ها را تعریف کنی و ورژن 8 این تعریف را کامنت کرده 😐 . چرا ؟ نمیدونم ... خلاصه برای رفع این مشکل باید بری در فایل RouteServiceProvider و در جایی که protected $namespace  را کامنت کرده از کامنت در بیاری و به این صورت کنی : protected $namespace = 'App\Http\Controllers'; و تمام ...   منبع : laracasts