رفع ارور console.warn("Livewire: The published Livewire assets are out of date در لایووایر

سلام برای رفع این ارور در کنسول ، هنگام کار با لاراول و لایووایر باید در سایت لایووایر در لینک زیر :

Publishing Frontend Assets

کد دستوری زیر را در فایل composer.json قرار دهید : { "scripts": { "post-autoload-dump": [ "Illuminate\\Foundation\\ComposerScripts::postAutoloadDump", "@php artisan package:discover --ansi", "@php artisan vendor:publish --force --tag=livewire:assets --ansi" ] } }