اضافه کردن سینتکس لایووایر به phpstorm

امروز دیدن phpstorm سینتکس های لایووایر را نمیشناسه . هر کس مثل من لاراول کار می کنه ، صد درصد عاشق لایووایر هست . گشتم راهی پیدا کردم برای اضافه کردن سینتکس لایووایر به phpstorm . امیدوارم برای شما هم کاربردی باشه .   [caption id="attachment_10259" align="aligncenter" width="499"]اضافه کردن سینتکس لایووایر به phpstorm اضافه کردن سینتکس لایووایر به phpstorm[/caption]   منبع 1. File > Settings > Languages & Frameworks > PHP > Blade 2. Uncheck `use default settings` 3. Directives > + 4. Name `livewire` 5. Prefix ``